HƯỚNG DẪN BACKUP DỮ LIỆU VMWARE SERVER VỚI VERITAS BACKUP EXEC

Phần mềm bản quyền Veritas Backup Exec 16 là phần mềm được xây dựng dựa trên 20 năm dẫn đầu thị trường trong giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu của Windows. Bản ra đời mới nhất hỗ trợ bảo vệ dữ liệu cho môi trường ảo hóa và dẫn đầu trong nền công nghiệp phần mềm. 

BACKUP DỮ LIỆU BẰNG VERITAS BACKUP EXEC

Khi bạn tạo một backup job, bạn có thể chọn toàn bộ máy chủ vCenter hoặc ESX / ESXi host, datacenters, thư mục, hoặc các máy ảo riêng lẻ. Ngoài ra, tính năng tích hợp sẵn có của phần mềm Veritas Backup Exec bản quyền cho phép tự động phát hiện và sao lưu các máy ảo mới khi chạy job backup.

Nếu bạn chọn máy chủ vCenter hoặc ESX/ESXi host cho một backup job, tất cả các máy ảo trên máy chủ đó sẽ được chọn sao lưu tự động hoặc bạn có thể chọn từng máy ảo.

Bản sao lưu của máy chủ vCenter hoặc máy chủ ESX / ESXi không bao gồm Independent disk hoặc file cấu hình cho máy chủ vCenter hoặc máy chủ ESX / ESXi.

1 - HƯỚNG DẪN BACKUP DỮ LIỆU VMWARE SERVER VỚI VERITAS BACKUP EXEC

Bước 1: Trên tab Backup and Restore, hãy chọn 1 máy ảo, 1 ESXi host hoặc máy chủ vCenter từ danh sách máy chủ.

Bước 2: Hãy làm theo các bước như sau:

-Nếu bạn lựa chọn ESXi host hoặc vCenter server: Trong nhóm Backup ở phía trên màn hình, chọn Backup và sau đó lựa chọn loại sao lưu mà bạn muốn thực hiện.

-Nếu bạn lựa chọn một máy ảo từ danh sách máy chủ :

+Trong nhóm Backup ở phía trên màn hình, chọn Backup và sau đó lựa chọn loại sao lưu mà bạn muốn thực hiện.

+Trong bảng Back Up Virtual Machine, lựa chọn phương thức backup cho máy ảo dựa trên Virtual-based backup hoặc Agent-based backup rồi click Next

+ Nếu bạn lựa chọn Virtual-based backup và Agent for Vmware and Hyper-V chưa được cài đặt, bạn sẽ nhận được thông báo cài đặt agent đó hoặc tạo 1 Agent-based backup thay thế.

+Nếu bạn lựa chọn Virtual-base backup, lựa chọn virtual machine’s host, rồi click Next

+Nếu Virtual Machine’s host không có trong danh sách các server, click Add rồi thực hiện các bước thứ tự trong hộp thoại hướng dẫn để them host vào danh sách

Bước 3: Trong hộp thoại Backup Definition Properties, Phần Selections, chọn Edit để thêm hoặc gỡ bỏ các đối tượng trong danh sách lựa chọn sao lưu.

Bước 4: Trong hộp thoại Backup Selections, check hoặc uncheck các tài nguyên mà bạn muốn sao lưu.

Bước 5: Chọn OK

Bước 6: Trong hộp thoại Backup Definition Properties, Backup, chọn Edit.

Bước 7: Trong hộp thoại Backup Options, ngăn bên trái, chọn Schedule, và sau đó là chọn lịch cho các backup job.

Bước 8: Trong hộp thoại Backup Options, ngăn bên trái, chọn Virtual Machines.

Bước 9:

Các tùy chọn: 

Tùy chọn

Mô tả

Sử dụng phương thức Full Backup, mà không sử dụng các phương thức khác như Incremental hoặc differential

Tùy chọn này được chọn khi bạn muốn Backup Exec thực hiện full backup nếu Incremental hoặc Diferential không thể thực hiện.

Nếu Backup Exec phát hiện ra sự thay đổi cấu hình, thì phải thực hiện lại Full backup.

Nếu một thay đổi cấu hình được phát hiện và Backup Exec không thể thực hiện Full Backup, thì backup job sẽ không thành công.

Kịch bản có thể áp dụng cho việc sao lưu lần đầu tiên hoặc sao lưu các loại dữ liệu ít thay đổi.

Backup các máy ảo đang Power Off

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn Backup Exec sao lưu các máy ảo đã power off  (offline)

Sử dụng công nghệ Backup Exec Granular Recovery Technology (GRT) để cho phép khôi phục các tệp và thư mục riêng lẻ từ các máy ảo

Chọn tùy chọn này để cho phép khôi phục từng tập tin và thư mục riêng lẻ từ bản sao lưu. Tùy chọn này dành cho các máy ảo chỉ sử dụng hệ điều hành Windows.

Tệp vmdk không được sao lưu nếu đĩa cứng ảo được định cấu hình như một Đĩa độc lập (Independent disk)...

GRT không dành cho khôi phục hệ thống, chỉ dành cho khôi phục các tệp và thư mục trên máy chủ chạy Windows.

Bật GRT cho các đối tượng Active Directory của Microsoft trên các máy ảo

Chọn tùy chọn này để cho phép Backup Exec có thể khôi phục được từng đối tượng Active Directory riêng lẻ trên máy ảo. Backup Exec sử dụng các thông tin đăng nhập đã được sử dụng cho máy ảo cài đặt Active Dirtectory.

Bật GRT cho cơ sở dữ liệu và mail box Microsoft Exchange trên các máy ảo

Chọn tùy chọn này để cho phép Backup Exec có thể khôi phục cơ sở dữ liệu và các mail box riêng lẻ trong Exchange trên máy ảo. Backup Exec sử dụng các thông tin đăng nhập đã được sử dụng cho máy ảo cài đặt Exchange.

Bật GRT cho Microsoft SQL (chỉ dành cho cấp cơ sở dữ liệu) trên các máy ảo

Chọn tùy chọn này để cho phép Backup Exec thu thập thông tin được yêu cầu để khôi phục các mục cơ sở dữ liệu SQL riêng lẻ trên máy ảo. Backup Exec sử dụng các thông tin đăng nhập đã được sử dụng cho máy ảo cài đặt Microsoft SQL.

Chạy sao lưu SQL Log sau khi sao lưu máy ảo

Chọn tùy chọn này để cho phép Backup Exec sao lưu các SQL log cho các cơ sở dữ liệu. Sau khi log được sao lưu, dữ liệu từ các log được commit sẽ được xóa để nó có thể nhận được dữ liệu mới.

Nếu tùy chọn này không được chọn, các bản ghi SQL sẽ tiếp tục phát triển cho đến khi đĩa đầy hoặc cho đến khi bạn thực hiện manual backup job để sao lưu các log

Bật GRT cho Microsoft SharePoint trên các máy ảo

Chọn tùy chọn này để cho phép Backup Exec thu thập thông tin được yêu cầu để khôi phục các item trên SharePoint trong máy ảo. Backup Exec sử dụng các thông tin đăng nhập đã được sử dụng cho máy ảo đã cài đặt Sharepoint.

Sao lưu sử dụng Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS)

Chọn tùy chọn này cho phép kích hoạt Backup Exec để tạo một ảnh chụp nhanh cho máy ảo. Nếu ảnh chụp nhanh không thể tạo, thì Backup Exec sẽ tạo một ảnh chụp nhanh dạng crash-consistent để thay thế.

Ghi chú: Backup Exec tự động chọn tùy chọn này nếu bạn chọn bất kỳ tùy chọn nào cho phép GRT cho các ứng dụng của Microsoft.

Sử dụng VSS Copy backup

Chọn tùy chọn này để cho phép Backup Exec thực hiện sao lưu các bản sao VSS thay vì full backup. Theo mặc định, Veritas VSS sẽ khởi tạo các bức ảnh chụp nhanh bằng cách sử dụng phương thức full backup. Mỗi ứng dụng sẽ phản ứng khác nhau với yêu cầu này. Trong trường hợp của Microsoft Exchange, các bản ghi cơ sở dữ liệu được cắt ngắn. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, Backup Exec thực hiện sao lưu toàn bộ VSS

Danh sánh ưu tiên trong Transport mode

Chọn phương thức để vận chuyển tệp vmdk từ máy chủ ESX/ESXi. Bạn phải chọn ít nhất một trong các tùy chọn này. Nếu bạn chọn nhiều hơn một tùy chọn, phương pháp được xác định bởi mức độ ưu tiên và các tài nguyên sẵn có. Bạn có thể di chuyển các tùy chọn lên hoặc xuống trong danh sách để thay đổi mức độ ưu tiên.

Có sẵn các phương pháp sau:

 -SAN - Sử dụng SAN để di chuyển dữ liệu đĩa ảo

Nếu bạn chọn tùy chọn này, máy ảo phải nằm trên một SAN mà máy chủ Backup Exec có thể truy cập. Với phương thức truyền tải này, dữ liệu được tải xuống (offloaded) máy chủ Backup Exec để máy chủ ESX / ESXi không bị ảnh hưởng.

-NBD - Không mã hóa dữ liệu trên đĩa ảo để chuyển qua mạng

Sử dụng tùy chọn này nếu bạn không sử dụng SSL cho bảo mật và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

+ Máy ảo không nằm trên SAN.

+ Máy chủ Backup Exec không có quyền truy cập vào SAN.

-NBDSSL - mã hóa dữ liệu trên đĩa ảo để chuyển qua mạng

Sử dụng tùy chọn này nếu bạn sử dụng SSL cho bảo mật và một trong các điều kiện sau đây tồn tại:

+Máy ảo không nằm trên SAN.

+Máy chủ Backup Exec không có quyền truy cập vào SAN.

-Hotadd - Sử dụng các tệp tin đĩa ảo từ máy chủ Backup Exec trên máy ảo

Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng tính năng hotadd cho ESX / ESXi.

Xem tài liệu VMware của bạn để biết thêm thông tin về hotadd.

Tệp vmdk không được sao lưu nếu đĩa cứng ảo được định cấu hình như một đĩa độc lập (Independent disk).

Phương thức Backup

Chọn phương pháp sao lưu mà bạn muốn sử dụng cho các backup job được liệt kê. Bạn có thể thay đổi tên của các backup job hoặc thêm nhiều job  từ thuộc tính Schedule.

Bước 10: Trong hộp thoại Backup Options, chọn bất kỳ một option nào mà bạn muốn thiết lập.

Bước 11: Chọn OK.

Bước 12: Trong hộp thoại Backup Definition Properties, chọn OK.

Nếu bạn chọn phương thức sao lưu virtual-based, các backup job sẽ xuất hiện trong job list dưới tên của máy ảo hoặc địa chỉ IP của máy ảo đó. 

2 - LƯU Ý VỚI VERITAS BACKUP EXEC

- Các công việc sao lưu không hỗ trợ đối với Physical RDM (Physical Raw Disk Mapping).

- Virtual compatibility mode RDM disks được tự động trong bản sao lưu của một máy ảo. Tuy nhiên, Backup Exec chỉ có thể khôi phục lại các virtual compatibility mode RDM disks hoặc tập tin dữ liệu trên một đĩa RDM thông qua khôi phục chuyển hướng (redirected restore.

- Nếu bạn muốn sao lưu một Exchange database availability group (DAG) trên một máy ảo, hãy sử dụng Backup Exec Agent for Exchange. Agent cho VMware không hỗ trợ sao lưu Exchange DAG.

- Bạn không thể sao Database trên các máy chủ Linux có cài Remote Media Agent.

- Nếu bạn sao lưu một máy ảo chạy bất kỳ phiên bản nào của Microsoft SharePoint, bạn có thể gặp thời gian xử lý lâu hơn 30 phút.Bài viết trên vừa chia sẻ đến bạn cách back up VNware Server bằng phần mềm Veritas Backup Exec. Nếu bạn cần hỗ trợ bất cứ kỹ thuật phần mềm nào, hãy liên hệ tới Công ty TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HMH để được tư vấn thêm nhé!

HMH là đơn vị cung cấp toàn diện các phần mềm văn phòng, phần mềm đồ họa, phần mềm bản quyền,... của các thương hiệu nổi tiếng tại TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chúng tôi luôn mang lại những giải pháp tiện lợi cho quý khách dù bất cứ nơi đâu. Đảm bảo an toàn, nhanh chóng, hiệu quả và chính sách bảo hành hỗ trợ nhanh chóng của chúng tôi sẽ làm quý khách hài lòng.

 


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HMH


Địa chỉ: 8 Bàu Cát 5, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0985.938.004 (Mr. Huy)

Email: huyhm@hmhvn.com.vn

Website: www.hmhvn.com.vn